STATUT GIMNAZJUM NR 2 W BRANIEWIE

TESKT UJEDNOLICONY
z dnia 31.08.2011r.
Uchwała Nr 218/408/99
Zarządu Miasta Braniewa
Z dnia 15 kwietnia 1999 roku

 


W sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Braniewie.
Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o Uchwałę nr VII /43/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 1999 roku, uchwala się co następuje:

§ 1


Nadaje się STATUT GIMANZJUM NR 2 W BRANIEWIE PRZY ULICY MONIUSZKI 22d


§ 2


Treść statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 1999 roku.


NAZWA I TYP GIMANZJUM

§ 1


Nazwa i siedziba gimnazjum.
1.Gimnazjum nosi nazwę: „GIMNAZJUM NR 2 w BRANIEWIE"
2.Siedzibą gimnazjum jest miasto Braniewo, ul. Moniuszki 22d.
Pełna nazwa gimnazjum brzmi : „Gimnazjum Nr 2 w Braniewie ul. Moniuszki 22d."
3.Struktura gimnazjum obejmuje klasy od I do III.

§ 2


Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miasta Braniewa.


CELE I ZADANIA GIMNAZJUM


§ 3


Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :
1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i przygotowania do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej poprzez:
a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
b) rozwijanie różnych uzdolnień,
c) przekazywanie uczniom ogólnej wiedzy o człowieku i społeczeństwie,
o problemach społecznych, ekonomicznych, kulturze, nauce, technice i pracy,
d)kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
e)kształcenie umiejętności współżycia w zespole,
f)korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
g)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej w odniesieniu do kultury europejskiej,
h)wyrabianie nawyków samokształcenia,
2.Gimnazjum realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Załącznik nr 1 do statutu.
3. Program wychowawczy szkoły jest realizowany wg. szkolnego programu wychowawczego uchwalonego przez Radę Pedagogiczną. Załącznik nr 2 .

§ 4


Gimnazjum realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, oraz:
1.Sprawuje opiekę nad uczniami:
a)przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b)przebywającymi poza terenem gimnazjum w trakcie wycieczek lub biwaków organizowanych według aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
c)w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich według zasad ustalanych przez Dyrektora.
d)Wszystkie zajęcia powinny być organizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest opiekun sprawujący opiekę w danym czasie.
e)W gimnazjum znajduje się gabinet pielęgniarek, które udzielają pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym.
f)Dyrekcja gimnazjum jest odpowiedzialna za edukację prozdrowotną uczniów.
2.Sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami:
a)z zaburzeniami rozwojowymi,
b)pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach lub zagrożonych patologią społeczną,
c)organizuje się naukę indywidualną ucznia w domu na wniosek rodziców i za zgodą organu prowadzącego.
3.Organizuje na wniosek rodziców naukę religii.
4.Udziela uczniom pomocy psychologicznej poprzez:
a)systematyczną współpracę z placówkami specjalistycznymi
b)organizowanie spotkań uczniów z psychologami i terapeutami
c)kierowanie na badania do poradni PPP.
d)współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym zgodnie z planem pedagoga, psychologa i zakresem ich obowiązków.
5. Wspomaga uczniów zdolnych poprzez:
a)organizowanie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b) uczestnictwo w olimpiadach i konkursach,
c) organizację oddziałów o rozszerzonym programie nauczania języka obcego
oraz oddziałów o nachyleniu sportowym.
6. Organizuje naukę języka ojczystego dla mniejszości narodowych na
wniosek rodziców i za zgodą organu prowadzącego.
7. Organizuje klasy integracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy.
8.Realizuje zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zgodnie z
wytycznymi Burmistrza Miasta Braniewa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta.
9.Budynek szkolny i teren przy budynku szkolnym objęty nadzorem kamer CCTV,
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
10. Organizuje klasy sportowe w oparciu o obowiązujace przepisy.

§ 5


1.Dyrektor gimnazjum powierza opiekę wychowawczą nad jednym oddziałem (klasą) szkolnym jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym „wychowawcą".
2.Wychowawca prowadzi swój oddział w zasadzie przez cały okres nauki uczniów tego oddziału w gimnazjum.
3.Rodzice i uczniowie mają prawo występowania z wnioskiem do Dyrektora gimnazjum w sprawie zmiany wychowawcy klasy.
4.Decyzje o wystąpieniu do Dyrektora z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 3 podejmują rodzice na zebraniu klasowym, zwykłą większością głosów w obecność co najmniej 2/3 liczby rodziców danego oddziału.
5.Decyzje w sprawie zmiany wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE


§ 6


Organami gimnazjum są:
1.Dyrektor gimnazjum.
2.Rada Pedagogiczna.
3.Rada Rodziców.
4.Samorząd uczniowski.
5.W gimnazjum może powstać Rada Szkoły. Szczegółowe kompetencje Rady Szkoły wprowadza się aneksem do niniejszego statutu w porozumieniu z Zarządem Miasta Braniewa.

§ 7


1.Całością działalności gimnazjum kieruje Dyrektor.
2.Funkcje Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący gimnazjum, w oparciu o aktualne przepisy prawa.

§ 8


Dyrektor gimnazjum:
1.Kieruje bieżącą działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz.
2.Sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
3.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4.Dysponuje środkami finansowymi określonymi dla gimnazjum w uchwale budżetowej Rady Miejskiej i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.
5.Realizuje zalecenia organu prowadzącego.
6.Współpracuje ze związkami zawodowymi i służbą socjalną.

§ 9


Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i innych pracowników. Decyduje w sprawach:
1.Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników.
2.Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.
3.Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz związków zawodowych.

§ 10


1.W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora. zadania i kompetencje wicedyrektora określa Dyrektor.
2.Stanowisko wicedyrektora może być utworzone przy funkcjonowaniu minimum 12 oddziałów.
3.Dyrektor za zgodą Zarządu Miasta, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 11


1.W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w realizacji statutowych zadań gimnazjum dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

§ 12


1.Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.
2.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem placówki. Regulamin Rady jako załącznik.
3.Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników gimnazjum.
4.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki.
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
f) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
g) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
h) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
i) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

§ 13


1.W gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów gimnazjum.
2.Pierwsze zebrania ogółu rodziców organizuje Dyrektor gimnazjum.
3.Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. Regulamin Rady Rodziców jako załącznik.
4.W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin ustalony przez Radę Rodziców.
5.W celu wspierania działalności statutowej Rady Rodziców, Dyrektor gimnazjum, może wynajmować Radzie Rodziców pomieszczenia placówki.

§ 14


1.Rodzice mają prawo do:
a)znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale,
b)znajomości przepisów odnośnie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c)uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania postępów przyczyn niepowodzeń w nauce,
d)wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy gimnazjum.
2.Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami w czasie:
a)spotkań organizowanych przez wychowawcę. Spotkania powinny się odbyć obowiązkowo po jednym w każdym semestrze i bezpośrednio po zakończeniu I semestru,
b)wyznaczonych przez dyrektora, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, indywidualnych spotkaniach z nauczycielami,
c)w każdym czasie jeżeli wymaga tego sytuacja.

§ 15


Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu w zakresie nauki w gimnazjum, zobowiązani są do:
1.Dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum.
2.Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne.
3.Zapewnienia dziecku odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.
4.Systematycznego kontaktu z wychowawcą w celu uzyskania informacji o realizacji podstawowych zadań i obowiązków ucznia oraz osiąganych wynikach nauczania i zachowania swoich dzieci.

§ 16


1.W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.
2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.
3.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego jako załącznik.
a)regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
4.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
a)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
f)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM


§ 17


Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

§ 18


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły w terminie określonym odrębnymi przepisami. Arkusz organizacyjny opiniuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zatwierdza Burmistrz Miasta Braniewa.

§ 19


Do realizacji zadań statutowych gimnazjum winno posiadać:
1.Sale przedmiotowe.
2.Świetlicę.
3.Zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
4.Szatnie.
5.Pomieszczenia dla administracji.
6.Pomieszczenia sanitarne i higieniczne.

§ 20


1.Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30 .

§ 21


Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22


1.Podstawową formą pracy w gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzane w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 23


1.Dyrektor gimnazjum przed ustaleniem tygodniowego rozkładu zajęć powołuje komisję mającą za zadanie podzielić oddziały na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.
2.Komisja dokonuje podziału uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania i ramowego statutu gimnazjum.

§ 24


1.Niektóre zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe mogą być prowadzone za zgodą Zarządu Miasta poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2.Czas trwania zajęć o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z § 22 ust.2.
3.Zajęcia o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.
4.Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gimnazjum nie może być niższa niż 15.

§ 25


1.Na wniosek grupy rodziców i za zgodą organu prowadzącego, z zachowaniem wszystkich wymaganych warunków, gimnazjum może tworzyć oddziały przysposabiające uczniów do pracy.
2.Zasady kierowania, przyjmowania uczniów do klas przysposabiających do pracy określają odrębne przepisy.

§ 26


Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkoły wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (zawodowe) na podstawie umowy pomiędzy dyrektorem gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 27


Gimnazjum zapewnia zorganizowanie w okresie jesienno-zimowym dożywianie uczniów.

BIBLIOTEKA


§ 28


1.W gimnazjum tworzy się bibliotekę szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i w miarę możliwości popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.
2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz w miarę możliwości rodzice uczniów szkoły.
3.Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor gimnazjum, w taki sposób, aby umożliwić dostęp do jej zbirów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4.Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
a)udostępnianie zbiorów,
b)udzielania informacji bibliotecznych,
c)poradnictwo w wyborach czytelniczych,
d)gromadzenie i udostępnianie materiałów tematycznych,
e)informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
f)prowadzenia wizualnej informacji i promocji książek,
g)rozwijanie kultury czytelniczej,
h)gromadzenie i ewidencje zbiorów,
i)selekcję i konserwację zbiorów,
j)planowanie pracy i sprawozdawczość,
k)inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

ŚWIETLICA

§ 29


1.Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdów.
2.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
a)grupa wychowawcza nie powinna liczyć więcej niż 25 uczniów.


ZADANIA NAUCZYCELI I INNYCH PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM

§ 30


1.Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum podlegają przepisom ustawy o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i ustawie Kodeks Pracy oraz przepisom wydanych na ich podstawie.
2.Nauczyciel realizuje inne zadania wynikające z uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zarządzeń Dyrektora.

§ 31


1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

ZADANIA WYCHOWAWCY


§ 32


Wychowawca zobowiązany jest do:
1.Tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
2.Inspirowania i wspomagania działalności zespołu uczniowskiego w zakresie różnorodnych form życia zespołowego.
3.Utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu:
a)okazywania pomocy wychowawczo – pedagogicznej,
b)włączania rodziców w sprawach życia klasy i szkoły.
4.Organizowania różnorodnych form pracy dla uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy w nauce.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI


§ 33


1.Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole podlegają przepisom Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie.
2.Zadania pracowników niepedagogicznych ustalane są przez Dyrektora i wynikają ze specyfiki działalności gimnazjum.
3.Pracownicy administracji gimnazjum realizują zadania ustalone przez Dyrektora związane z działalnością administracyjną i gospodarczą.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW


§ 34


1.Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej, jednakże do ukończenia w danym roku 18 roku życia.
2.Obowiązek nauki w gimnazjum trwa do jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia w danym roku kalendarzowym 18 lat.
3.Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły.
4.Dyrektor może przyjąć do gimnazjum ucznia spoza obwodu szkoły jeżeli pozwalają na to warunki lokalowo – techniczne. Decyzje w sprawach przyjęć uczniów spoza obwodu gimnazjum podlegają nadzorowi ze strony Zarządu Miasta.
5.Na wniosek rodziców dziecka, Dyrektor gimnazjum może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Pozostałe sprawy są regulowane regulaminem szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


§ 35


Uczeń ma prawo do :
1.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
2.Uzyskiwania odpowiedzi na wątpliwości dotyczące treści nauczania.
3.Bezpieczeństwa na zajęciach i podczas przerw lekcyjnych.
4.Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
5.Poszanowania własnej godności.
6.Sprawiedliwej i jawnej oceny stanu wiedzy.
7.Powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości ( dot. materiału z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych). W jednym dniu może odbyć się jeden taki sprawdzian a w tygodniu nie więcej niż trzy.
8.Odwoływania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych do wychowawcy klasy, Dyrektora gimnazjum, samorządu uczniowskiego oraz uzyskiwania od nich pomocy.
9.Odpoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii na okres których nie zadaje się prac domowych.
10.Nagród, których zasady i kryteria ich przyznawania określa Rada Pedagogiczna.

§ 35a


1.Uczeń ma prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo/ i motywacyjny.
3. Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym stypendium za wyniki w nauce lub/ i za osiągnięcia sportowe znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom Gimnazjum nr 2 w Braniewie, który stanowi załącznik Statutu.

§ 36


Uczeń ma obowiązek :
1.Maksymalnie wykorzystywać warunki do zdobywania wiedzy stworzone przez szkołę.
2.W sposób godny reprezentować gimnazjum.
3.Przestrzegać zasad kultury w szkole i poza szkołą.
4.Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
5.Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody.
6.Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób.

§ 37


W przypadku nie wypełniania przez ucznia obowiązków określonych niniejszym Statutem, uczeń może być ukarany :
1.Upomnieniem wychowawcy.
2.Upomnieniem lub pisemną naganą Dyrektora gimnazjum.
3.Obniżeniem oceny ze sprawowania.
4.Przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole.
5.Przeniesieniem przez Kuratora Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej za zgodą Rodziców do innego gimnazjum.

§ 38


1.Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.
2.Szkoła ma obowiązek informowania Rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze.
3.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku) jeśli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego lub Samorządu Uczniowskiego.
4.Uczeń może odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora szkoły na piśmie z uzasadnieniem.
5.Kara ustalona przez Dyrektora szkoły jest ostateczna.

§ 38a


Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków ucznia znajdują się w Regulaminie ''Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum Nr 2 w Braniewie''.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 39


Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40


Gimnazjum może posiadać własnych sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 41


1.Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 42


1.Zmiany w statucie gimnazjum mogą być wprowadzone w formie uchwał oraz mocą innych przepisów prawa.
2.Zmian w statucie gimnazjum dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.