PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA GIMNAZJUM NR 2 W BRANIEWIE (teks jednolity – obwiązujący od dnia 28.03.2011r.)
Regulamin Gimnazjum Nr 2 w Braniewie jest dokumentem określającym prawa i obowiązki uczniów,nagrody i kary oraz zawierającym inne uregulowania dotyczące szkoły.

I PRAWA UCZNIA


Uczeń ma prawo:
1. Rzetelnego wykształcenia, otrzymania możliwie pełnej, obiektywnej wiedzy, zgłaszania ewentualnych wątpliwości i uzyskiwania zadowalających wyjaśnień kwestionowanych problemów.
2. Przejawiania własnej aktywności intelektualnej w zdobywaniu wiedzy, m.in. poprzez korzystanie z zasobów szkoły, w tym z biblioteki, pracowni pomieszczeń
– w porozumieniu z odpowiedzialnymi materialnie ich opiekunami.
3. Zaspakajanie swoich potrzeb kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych w szkole lub na imprezach przez nią organizowanych.
4. Pomocy ze strony nauczycieli, wychowawców i innych powołanych do tego pracowników szkoły w rozwiązywaniu problemów osobistych.
5. Poszanowania godności własnej, spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
5a. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza dobra innych ludzi.
6. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły jeśli wydaje się ono wadliwe. Opinie te mogą być wyrażane ustnie i pisemnie, mogą prezentować pogląd jednostki lub grupy (organizacji), ale muszą być traktowane i autorsko odpowiedzialne. Opinie ustne mogą być zgłaszane na forum samorządu uczniowskiego.
7. Przejawiania inicjatywy społecznej i obywatelskiej, tj. zgłaszania i ewentualnego działania na rzecz realizacji pomysłów i rozwiązań oczywiście korzystnych dla uczniów pod względem organizacyjnym, wychowawczym lub innym.
8. Dobrowolnej przynależności do wybranej przez siebie organizacji młodzieżowej lub społecznej, korzystania z dowolnego koła zainteresowań.
9. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, innych imprezach- zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami. W okresie przygotowania się do zawodów uczeń ma prawo do pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej odpowiedniego nauczyciela, wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły.
9a. Reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie zajęć edukacyjnych po uzyskaniu zgody wychowawcy; listę reprezentantów szkoły zatwierdza Dyrektor Szkoły, najpóźniej cztery dni przed konkursem, zawodami, innymi konkursami,
9b. Złożenia zobowiązania do poprawy zachowania w celu uzyskania zgody na reprezentowania szkoły; decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z wychowawcą.
10. Odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych, możliwości korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (mp.3, CD itp.)
11. Pełnego wypoczynku w przerwach świątecznych i w okresie ferii. Okres ferii jest okresem wolnym od jakichkolwiek poleceń wykonania prac domowych „ na wakacje", powtórek, referatów, rozwiązywania zadań. Wyklucza się stosowanie metod pośrednio zmuszających uczniów do uczenia się w okresie świąteczno wakacyjnym poprzez planowanie (zapowiadanie) klasówek, sprawdzianów lub powtórek na pierwszy tydzień po przerwie wakacyjnej lub świątecznej.
12. Opieki socjalnej, zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły.
12a. Stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
13. Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
14. Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotu i zachowania.
15. Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności .
16. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
17. Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
18. Pełnej, bieżącej informacji o wynikach w nauce i zachowaniu.
19. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
20. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
21. Zwolnienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach z następujących zajęć obowiązkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami:
-wychowaniefizyczne
-informatyka
22. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
23. W przypadku zagrożenia semestralną lub roczną oceną niedostateczną, szkoła jest zobowiązana poinformować rodziców ucznia pisemnie o grożącej ocenia niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestralnej lub rocznej klasyfikacji.
24. Starannie wyważonej oceny z zachowania, wystawionej przez wychowawcę według trybu ustalonego odrębnymi przepisami i według kryteriów przyjętych i stosowanych przez szkołę.
25. Powiadomienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnego sprawdzianu wiadomości, który może być tylko jeden raz w ciągu dnia, a wciągu tygodnia nie więcej niż trzy razy. Przez pisemny sprawdzian rozumie się jedną lub wielogodzinną prace klasową. Nie są nim:
-kartkówki,jeśli materiał obejmuje trzy ostatnie lekcje i jest możliwy do wykonania w ciągu 20 minut,
-wypracowanie z j. polskiego na temat przeczytanych lektur.
26. Zwrotu poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych lub kartkówek w okresie do dwóch tygodni od ich napisania w celu dokonania korekty i zapoznania się z opinią nauczyciela.
27. Konsultowania planów i programów działania, zamierzeń i potrzeb organizacji młodzieżowych, społecznych i samorządu uczniowskiego z Radą Pedagogiczna na jej konferencjach.
28. Wiedzy przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują w przypadku ich naruszenia.
28a. Manifestacji i ochrony interesów samorządowych różnych organizacji poprzez:
-demokratyczny wybór do samorządu uczniowskiego (rad klasowych i rady samorządu szkolnego) oraz władz szkolnych organizacji młodzieżowych i społecznych:
-Radą Pedagogiczną lub jej komisjami i Radą Rodziców w celu reprezentowania spraw interesów wszystkich uczniów,
-współorganizowanie śródsemestralnych spotkań z Dyrektorem Szkoły zwoływanych przez Dyrektora Szkoły lub na wniosek rady Samorządu Uczniowskiego.
29. Uczniowie broniący praw uczniowskich lub zgłaszający krytyczne uwagi o życiu szkoły nie mogą być za to negatywne oceniani. Podlegają w tym zakresie opiece Dyrektora Szkoły.

II OBOWIĄZKI I POWINNOŚCI UCZNIA


Uczeń ma obowiązek
1.Przestrzegaćpostanowień zawartych w Statucie Gimnazjum.
2.Zachowywaćsię w każdej sytuacji w życiu szkolnym i pozaszkolnym w sposób godny i odpowiedzialny.
3.Uczęszczać systematycznie i aktywnie na zajęcia szkolne i wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, pracować nad poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy, sprawności i umiejętności, przygotowywać się do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
4.Usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole według następujących zasad:
-przekazać wychowawcy klasy pisemną prośbę o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie z lekcji po powrocie do szkoły, usprawiedliwienie nieobecności powinno być dostarczone wychowawcy klasy nie później niż na drugiej od powrotu lekcji wychowawczej.
4a. Reprezentując szkołę na zewnątrz, w czasie trwania zajęć lekcyjnych, uzupełnić zaległości z wszystkich przedmiotów.
4b. Uczęszczać na zajęcia lekcyjne będące poza godzinami konkursów, zawodów, innych imprez (każdorazowo decyzję podejmuje wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły).
5.Uzyskać zgodę wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły na zwolnienie z części lub wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu na prośbę rodziców ucznia.
6. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, budować autorytet szkoły uczynkami i wypowiedziami, dbać o jej honor, o dobro, znać, szanować, wzbogacać tradycje szkoły.
7.Godnie zachowywać się w szkole i poza szkołą. Zawsze przestrzegać tradycyjnych form grzecznościowych w kontaktach z otoczeniem, posługiwać się poprawną polszczyzną.
8.Okazać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
9.Być zdyscyplinowanym, podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom uprawnionych do ich wydawania osób lub władz społeczności szkolnej,
10. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
-okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
-przeciwstawiać się przejawom agresji, arogancji,, brutalności, wulgarności i zgorszenia, a przynajmniej nie dopuszczać się ich osobiście,
-szanować cudze poglądy i przekonania , przejawiać prawdziwą tolerancję w tych sprawach,
-szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
-naprawić wyrządzoną szkodę lub krzywdę, przeprosić za przewinienie.
10a. Wyłączenia komórki i innych urządzeń(mp.3,CD itp.) na czas trwania zajęć szkolnych. W razie złamania tego nakazu oddania komórki czy innego urządzenia (mp.3, CD itp.) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Komórkę czy inne urządzenie (mp.3, CD itp.) odbiera ze szkoły tylko rodzic/opiekun.
11. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, nieść im pomoc, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków ani innych środków odurzających.
12. Dbać o czystość i schludność ubioru tzn. estetyczny strój, zakrywający ciało, dopuszcza się krótki rękaw, mały dekolt, bez spódnic mini, bez spodni z krokiem na wysokości kolan, bez nakryć głowy na terenie budynków szkolnych (np. czapki, kaptury), bez szpilek i obcasów powyżej ok. 5cm., bez malowanych paznokci (tylko bezbarwny kolor), bez tzw. tipsów. W sytuacjach szczególnych takich jak: uroczystość inauguracji i zakończenia roku szkolnego, święta szkoły i innych uroczystości, zakładać strój galowy. Uczeń reprezentujący szkołę na zewnątrz zakłada strój z logo szkoły.
13. Troszczyć się o czystość, porządek, estetykę szkoły i jej otoczenia, aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody, wpływać na miarę swoich możliwości na zmniejszenie zagrożeń ekologicznych – zapylania, zaśmiecania i niszczenia miejsc, w których się przebywa.
14. Tak postępować, działać, pracować aby poprawiać swoje zachowanie.
Uczeń powinien:
1. W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu Szkoły, albo spowodowanych inną przyczyną np. przekroczeniem przepisów prawa – zachować następujący tryb postępowania:
-odwołać się do wychowawcy klasy,
-odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia,
-odwołać się do Dyrektora Szkoły.
III NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązkówszkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę, reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz, pomoc w nauce innym uczniom oraz stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
-wpis do Zeszytu Wychowawczego dokonany przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego,
-pochwała wychowawcy wobec uczniów danego oddziału,
-pochwaławychowawcy na zebraniu z rodzicami,
-wyróżnienie Dyrektora wobec uczniów w formie przyznanych punktów,
-pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów gimnazjum na apelu,
-dyplom,
-list gratulacyjny do rodziców,
-nagroda rzeczowa,
-wpis do „Złotej Księgi",
-wpis na stronę www Szkoły.
3.Dopuszczasię łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.
4.Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem.
5.Zwnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie występuje do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej:
-wychowawca klasy,
-opiekunowie organizacji szkolnych działających na terenie szkoły,
-opiekun ucznia biorącego udział w konkursie lub olimpiadzie,
-Samorząd Uczniowski.
6.Wnioskio nagrody dla uczniów rozpatruje Rada Pedagogiczna.
7.Szczególniewyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Radę Rodziców, władze oświatowe, samorządowe, państwowe instytucje, organizacje i kluby według odrębnych zasad.

IV KARY


1.Za rażące zaniedbywania obowiązków szkolnych, w tym zagrożenie oceną niedostateczną, za łamanie postanowień Statutu Gimnazjum oraz zły wpływ na społeczność uczniowską uczeń podlega karze.
2.Ustalasię następujące rodzaje kar:
-zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz reprezentowania gimnazjumna zewnątrz,
-upomnienie wychowawcy i nauczyciela przedmiotu,
-nagana wychowawcy wobec klasy,
-upomnienie Dyrektora Szkoły,
-nagana Dyrektora Szkoły w obecności wszystkich uczniów gimnazjum,
-przeniesienie ucznia do równoległego oddziału gimnazjum za zgodą rodziców/opiekunów.
-zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, po otrzymaniu nagannej oceny z zachowania.
3.W przypadku zastosowania wobec ucznia wszystkich rodzajów kar wymienionych powyżej, jeżeli nadal zaniedbuje on obowiązki szkolne, łamie postanowienia Statutu Gimnazjum i regulaminów wewnętrznych, ma zastosowanie § ust.5 Statutu Szkoły.
4.Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
5.Od nałożonej kary, z wyjątkiem wymienionych w ust.2 pkt 1 uczeń bądź jego rodzice mogą się odwołać do Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni, począwszy od dnia powzięcia wiadomości o wymierzeniu kary.
6.Tryb i procedurę odwołania określa Statut Szkoły.
7. Wszystkie sprawy sporne, nie uregulowane rozstrzygane są przez zespół złożony z: Dyrektora, Rzecznika Praw Ucznia, Przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Pedagogiczną w dniu 04.12.2002r. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2.Poszczególnepunkty Regulaminu mogą zostać zmienione na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
3.Organem właściwym do uchwalenia zmian jest Rada Pedagogiczna.
Poprawki i uzupełnienia zaopiniowane pozytywnie przez:
-Radę Rodziców (opinia z dn. 08 grudnia 2005r.)
-Samorząd Uczniowski (opinia z dn. 28 listopada 2005r.)
-Rzecznika Praw Uczniów (opinia z dn. 30 listopada 2005r.)
Uchwała Nr 12/2005 RP Gimnazjum nr 2 w Braniewie z dnia 19.12.2005r.
Poprawki i uzupełnienia zaopiniowane pozytywnie przez:
-Radę Rodziców (opinia z dn. 20 marca 2007r.)
-SamorządUczniowski (opinia z dn. 22 marca 2007r.)
-Rzecznika Praw Uczniów (opinia z dn. 19 marca 2007r.)
Uchwała Nr 04/2007 RP Gimnazjum Nr 2 w Braniewie z dnia 26.03.2007r.
Poprawki i uzupełnienia zaopiniowane poprawnie przez :
-Radę Rodziców (opinia z dn. 27. sierpnia 2007r.)
-Samorząd Uczniowski (opinia z dn. 30 sierpnia 2007r.)
-Rzecznika Praw Uczniów (opinia z dn. 30 sierpnia 2007r.)
Uchwała Nr 12/2007 RP Gimnazjum Nr 2 w Braniewie z dnia 31.08.2007r.
Poprawki i uzupełnienia zaopiniowane poprawnie przez:
-Rada Rodziców (opinia z dn. 18 września 2008r.)
-Samorząd Uczniowski (opinia z dnia 18 września 2008r.)
-Rzecznik Praw Uczniów (opinia z dn. 18 września 2008r.)
Uchwała Nr 10/2008 RP Gimnazjum Nr 2 w Braniewie z dnia 23.10.2008r.
Zmiany w"Regulaminie „ Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum Nr 2w Braniewie" zostałyzaopiniowane pozytywnie przez:
-Radę Rodziców (opinia z dn. 22 marca 2011r.)
-Samorząd Uczniowski (opinia z dn. 23 marca 2011r.)
-Rzecznika Praw Ucznia (opinia z dn. 23 marca 20011r.)
Uchwała Nr 02/2011 RP Gimnazjum Nr 2 w Braniewie z dnia 28.03.2011r.