1. Centrum  czynne jest w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
3. Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
6. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
7. W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
8. Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
9. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
10. Korzystanie z gier internetowych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.
11.Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a torby i teczki na wyznaczonym miejsc.
Zabrania się:
• składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
• dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
• włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
• instalowania własnych programów,
• korzystania z komunikatorów internetowy
 
14. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system, a  stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
15. Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik,a jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.