1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu ( lektury, literaturę piękną, popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma ).
 3. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów .
 4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą , zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Biblioteka jest nieczynna w czasie prowadzenia w niej zajęć dydaktycznych.